Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar y recopilar información estadística sobre tu navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información consultando nuestra política de cookies. Aceptar

S'ADOPTEN MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT ENERGÈTIC D'ENERGIES RENOVABLES.

Publicado el 04-02-2022

RDLl 29/2021 DE 21 DE DESEMBRE, MESURES ENFRONT DE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

RDLl 29/2021 DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUE S'ADOPTEN MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT ENERGÈTIC PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA, L'AUTOCONSUM I EL DESPLEGAMENT D'ENERGIES RENOVABLES.

1. Eliminen les llicències d'obres, substituint-les per declaració responsable: Per a la instal·lació de punts de recàrrega no podrà exigir-se per part de les administracions públiques competents l'obtenció de llicència o autorització prèvia d'obres, instal·lacions, de funcionament o d'activitat, de caràcter mediambiental ni altres de classe similar o anàlogues, excepte en edificacions del patrimoni historicoartístic amb la categoria de bé d'interès cultural. Les llicències o autoritzacions prèvies seran substituïdes per declaracions responsables. Consideren a més la presentació de la declaració de responsable suficient per iniciar les obres: La declaració responsable permetrà realitzar la instal·lació del punt de recàrrega i iniciar el servei de recàrrega energètica des del dia de la presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de les administracions públiques competents.

2. A més estableixen l'obligació de tenir abans de l'1 de gener de 2023, una estació de recàrrega per cada 40 places d'aparcament o fracció, fins a 1.000 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció a tots els edificis d'ús diferent del residencial privat que tinguin una zona d'ús aparcament amb més de vint places, ja sigui a l'interior o en un espai exterior adscrit, així com als estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places (S'exclou d'aquestes obligacions els edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o per raó del seu valor arquitectònic o històric particular).

3. D'altra banda modifiquen el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, (RDL 2/2004, de 5 de març) per preveure bonificacions a l'IB, potestatives en tot cas:

• Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins al 50% de l'IBI en què s'hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

• Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals bonifiquin fins al 50% de l'IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l'activitat econòmica.

• Finalment, una bonificació de fins al 90% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a favor de les actuacions necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.