S'ADOPTEN MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT ENERGÈTIC D'ENERGIES RENOVABLES.

Publicado el 04-02-2022

RDLl 29/2021 DE 21 DE DESEMBRE, MESURES ENFRONT DE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

RDLl 29/2021 DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUE S'ADOPTEN MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT ENERGÈTIC PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA, L'AUTOCONSUM I EL DESPLEGAMENT D'ENERGIES RENOVABLES.

1. Eliminen les llicències d'obres, substituint-les per declaració responsable: Per a la instal·lació de punts de recàrrega no podrà exigir-se per part de les administracions públiques competents l'obtenció de llicència o autorització prèvia d'obres, instal·lacions, de funcionament o d'activitat, de caràcter mediambiental ni altres de classe similar o anàlogues, excepte en edificacions del patrimoni historicoartístic amb la categoria de bé d'interès cultural. Les llicències o autoritzacions prèvies seran substituïdes per declaracions responsables. Consideren a més la presentació de la declaració de responsable suficient per iniciar les obres: La declaració responsable permetrà realitzar la instal·lació del punt de recàrrega i iniciar el servei de recàrrega energètica des del dia de la presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de les administracions públiques competents.

2. A més estableixen l'obligació de tenir abans de l'1 de gener de 2023, una estació de recàrrega per cada 40 places d'aparcament o fracció, fins a 1.000 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció a tots els edificis d'ús diferent del residencial privat que tinguin una zona d'ús aparcament amb més de vint places, ja sigui a l'interior o en un espai exterior adscrit, així com als estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places (S'exclou d'aquestes obligacions els edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o per raó del seu valor arquitectònic o històric particular).

3. D'altra banda modifiquen el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, (RDL 2/2004, de 5 de març) per preveure bonificacions a l'IB, potestatives en tot cas:

• Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins al 50% de l'IBI en què s'hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

• Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals bonifiquin fins al 50% de l'IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l'activitat econòmica.

• Finalment, una bonificació de fins al 90% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a favor de les actuacions necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar y recopilar información estadística sobre tu navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información consultando nuestra política de cookies. Aceptar