La declaració d'estat d'alarma com a conseqüència de la crisis sanitària provocada pel COVID-19 acordades pel RD 463/2020 i els arrendaments urbans

Publicado el 20-03-2020

NOTA DE L'ASSESSORIA JURÍDICA

La declaració d'estat d'alarma com a conseqüència de la crisis sanitària provocada pel COVID-19 acordades pel RD 463/2020 i els arrendaments urbans


Donades les múltiples consultes que es reben en relació amb les peticions dels arrendataris de local de negoci (ús distint a habitatge) que l’arrendador procedeixi a la suspensió o condonació del pagament del lloguer, ens veiem obligats a efectuar les següents consideracions:

Ni la LAU ni cap altra disposició legal vigent actualment contempla la possibilitat de suspensió de l’obligació del pagament de la renda per causa de força major, sense perjudici que les parts així l’haguessin establert en el contracte d’arrendament.

Des del punt de vista jurídic, són molt discutibles les opinions que plantegen el dret a deixar de satisfer el lloguer en base a la clàusula doctrinal “rebus sic stantibus” (revisió del contracte per alteració sobrevinguda de les circumstàncies) sobre la qual no existeix una regulació legal quina aplicabilitat i interpretació correspondria en tot cas als Tribunals.

L’arrendatari no està legitimar unilateralment a suspendre el compliment de l’obligació de pagament de lloguer ja que el contracte d’arrendament es manté vigent per ambdues parts en els seus propis termes.

Les obligacions de tancament imposades per l’esmentat Reial Decret (art. 10) afecten als locals i establiments comercial minoristes, a excepció dels d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, farmacèutics, òptiques i productes ortopèdics, higiènics, premsa i papereria, combustibles per automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Els perjudicis econòmics derivats de la declaració de l’estat d’alarma i del tancament dels locals comercials hauran de ser compensats, en la forma i condicions que s’estableixin.

Malgrat les anteriors premisses, ambdues parts (arrendadora i arrendatària) estan legitimades per convenir de comú acord la suspensió del pagament de la renda, l’aplaçament o la condonació total o parcial del lloguer o acordar l’extinció del contracte d’arrendament.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar y recopilar información estadística sobre tu navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información consultando nuestra política de cookies. Aceptar